OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1  Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Minimalista shop s.r.o., se sídlem Eliášova 468/30, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČO 04137957, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 242944 (dále jen „prodávající“), se použijí pro smluvní vztahy uzavírané v internetovém obchodě prodávajícího (dále jen „e-shop“), který je provozován na internetové adrese minimalista.shop, a upravují práva a povinnosti vzniklé mezi prodávajícím a jinou osobou jakožto spotřebitelem (dále jen „kupující“) na základě kupní smlouvy uzavřené v souvislosti s prodejem zboží prostřednictvím e-shopu. Prodávající a kupující dále společně také jen „smluvní strany“ a jednotlivě „smluvní strana“.

1.2  Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí těmito obchodními podmínkami a právním řádem České republiky. Právní vztahy těmito obchodními podmínkami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a dalšími příslušnými právními předpisy.

1.3  Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Obsahuje-li kupní smlouva úpravu práv a povinností smluvních stran odlišnou od znění těchto obchodních podmínek, má přednost znění kupní smlouvy.

2.  UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1  E-shop obsahuje nabídku zboží, které prodávající nabízí k prodeji, včetně označení zboží a popisu jeho hlavních vlastností. Kupující objednává zboží v e-shopu prostřednictvím řádně vyplněné a odeslané objednávky prodávajícímu. Formulář objednávky obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, které kupující vloží do elektronického nákupního košíku, o způsobu úhrady kupní ceny za zboží, o požadovaném způsobu doručení zboží a o nákladech spojených s dodáním zboží (dále jen „objednávka“).

2.2  Kupujícímu je před odesláním objednávky umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které kupující do objednávky vložil, a to zejména s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky před jejím podáním. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající je povinen potvrdit kupujícímu doručení jeho objednávky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce nebo při registraci jeho uživatelského účtu, a to bez zbytečného odkladu.

2.3  Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (zejména, nikoli však pouze, s ohledem na množství zboží, výši kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu apod.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.4  Odesláním objednávky potvrzuje kupující svůj výslovný, úplný a bezvýhradný souhlas se zněním obchodních podmínek.

2.5  Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy, jehož bezvýhradnou akceptací prodávajícím dochází k uzavření kupní smlouvy. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu plnění sjednané v kupní smlouvě a kupující se zavazuje k převzetí plnění a zaplacení sjednané kupní ceny a nákladů na dodání zboží, pokud jsou tyto účtovány. Kupující bere na vědomí, že kupní smlouva není uzavřena, pokud objednávka kupujícího není prodávajícím přijata nebo je přijata s výhradou.

2.6  Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen kupní smlouvu ohledně zboží umístěného v e-shopu uzavřít, a to zejména, nikoli však pouze, s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

2.7  Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech objednané zboží kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, kdy je zboží vyprodáno a není dostupné. Prodávající je v takovém případě povinen vrátit kupujícímu již uhrazenou kupní cenu.

2.8  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.

2.9  Kupní smlouva je prodávajícím archivována v elektronické podobě a není kupujícímu přístupná.

2.10  Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením a plněním kupní smlouvy jsou hrazeny kupujícím.

3.  KUPNÍ CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1  Ceny zboží v rámci e-shopu jsou uvedeny jako ceny konečné (tj. včetně všech případných daní a poplatků), ke kterým mohou být připočteny pouze náklady na dodání zboží, pokud budou tyto náklady účtovány. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.2  Kupní cenou zboží je cena platná ke dni odeslání objednávky kupujícím a stává se závaznou uzavřením kupní smlouvy.

3.3  Kupní cenu zboží může kupující prodávajícímu uhradit způsoby nabízenými v objednávkovém formuláři (tedy v hotovosti na dobírku, online platební kartou nebo bankovním převodem na účet prodávajícího), pokud prodávající v konkrétním případě nenabídne další způsoby úhrady.

3.4  V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen při úhradě kupní ceny zboží uvést variabilní symbol platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.5  Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

3.6  Kupující souhlasí s elektronickým vystavením účtenky, a to formou jejího zaslání na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou kupujícím v jeho objednávce.

3.7  Prodávající může vydávat slevové kódy a dárkové karty (poukazy). Kupující při vyplňování formuláře objednávky může do příslušné kolonky zadat slevový kód poskytnutý prodávajícím či uvedený na dárkové kartě a hodnota odpovídající slevovému kódu či uvedená na dárkové kartě bude odečtena z kupní ceny, a to způsobem stanoveným v těchto obchodních podmínkách.

3.8  Dárkové karty jsou prodávajícím vydávány ve fyzické podobě, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak. Dárková karta bude kupujícímu odeslána způsobem a ve lhůtách, které jsou v těchto obchodních podmínkách stanoveny pro odeslání zboží.

3.9  Slevové kódy ani dárkové karty nelze uplatňovat opakovaně ani je vzájemně kombinovat. Slevové kódy ani dárkové karty nelze vyměnit za peníze ani je rozměnit. Hodnotu slevového kódu nebo dárkové karty lze vyčerpat pouze jednorázovým nákupem. V případě, že si kupující na základě slevového kódu nebo dárkové karty objedná zboží za nižší cenu než je hodnota slevového kódu nebo dárkové karty, nemá kupující nárok na doplacení hodnoty slevového kódu nebo dárkové karty v penězích ani na nový slevový kód či dárkovou kartu ani na jinou formu kompenzace za zbylou hodnotu původně uplatněného slevového kódu nebo dárkové karty. V případě, že si kupující na základě slevového kódu nebo dárkové karty objedná zboží za vyšší cenu než je hodnota slevového kódu nebo dárkové karty, doplatí kupující částku odpovídající rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou slevového kódu nebo dárkové karty v penězích.

3.10  V případě, že slevový kód nebo dárková karta má omezenou dobu platnosti, je kupující oprávněn slevový kód nebo dárkovou kartu použít pouze před uplynutím této doby platnosti. Po uplynutí doby platnosti se slevový kód nebo dárková karta stává neplatnou. Prodávající není v takovém případě povinen kupujícímu vracet zaplacené peněžní prostředky za dárkovou kartu ani není povinen poskytnout kupujícímu finanční či jinou kompenzaci za nevyužitou hodnotu slevového kódu nebo dárkové karty. V případě ztráty dárkové karty není prodávající povinen vystavit náhradní dárkovou kartu.

3.11  Zakoupením a použitím dárkové karty nebo použitím slevového kódu kupující souhlasí s podmínkami jejich uplatnění dle těchto obchodních podmínek. V případě, že kupující uplatní slevový kód nebo dárkovou kartu v rozporu s těmito obchodními podmínkami, má prodávající právo příslušný slevový kód nebo dárkovou kartu odmítnout a od uzavřené kupní smlouvy odstoupit.

3.12  V případě, že kupující oprávněně odstoupí od smlouvy ohledně zboží zakoupeného na základě dárkové karty, nebo v případě jiného důvodného vrácení takového zboží kupujícím prodávajícímu, kdy kupujícímu vznikne nárok na vrácení kupní ceny za zboží, vystaví prodávající kupujícímu novou dárkovou kartu v odpovídající hodnotě a případná část kupní ceny nad hodnotu dárkové karty, kterou kupující uhradil peněžními prostředky, bude kupujícímu vrácena v penězích. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v případě zboží zakoupeného na základě slevového kódu bez použití dárkové karty má při důvodném vracení kupní ceny za zboží kupující nárok pouze na vrácení té výše kupní ceny, kterou skutečně zaplatil.

4.  DODACÍ PODMÍNKY

4.1  Prodávající doručí zboží na doručovací adresu určenou kupujícím v objednávce. Nebude-li doručovací adresa uvedena, má se za to, že je jím adresa bydliště kupujícího.

4.2  Prodávající doručí zboží prostřednictvím smluvního přepravce a v návaznosti na volbu kupujícího ohledně způsobu dopravy učiněnou v objednávce, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven individuálně na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady s tímto způsobem dopravy spojené.

4.3  Pokud je z důvodů na straně kupujícího potřeba zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo mezi smluvními stranami dohodnuto v kupní smlouvě, je kupující povinen uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným doručováním zboží nebo náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.4  Kupující je povinen zboží při dodání převzít. Pokud kupující zboží při dodání nepřevezme, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

4.5  Prodávající předá smluvnímu přepravci zboží v co nejkratší možné lhůtě, nejpozději však ve lhůtě 2 až 5 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, byla-li kupujícím zvolena platba dobírkou, případně v téže lhůtě ode dne uhrazení kupní ceny, byl-li zvolen jiný způsob platby. Za den uhrazení kupní ceny se považuje den připsání peněžní částky odpovídající kupní ceně na účet prodávajícího. O předání zboží smluvnímu přepravci je kupující informován e-mailem. V případě zboží, které není skladem, je termín dodání mezi smluvními stranami smluven individuálně.

4.6  Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě shledání jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o poškození zásilky nebo o neoprávněném vniknutí do zásilky nebo pokusu o vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. V takovém případě je kupující povinen sepsat s přepravcem příslušný protokol a zároveň ihned kontaktovat prodávajícího telefonicky na nebo e-mailem.

4.7  Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

4.8  Ihned po převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat obsah zásilky a jakékoli nesrovnalosti neprodleně prodávajícímu oznámit telefonicky nebo na e-mailovou adresu info@minimalista.shop.

4.9  Pokud prodávající nebude z jakéhokoli důvodu schopen kupujícímu dodat objednané zboží ve smluvené lhůtě, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit. Pokud již ze strany kupujícího byla kupní cena za zboží nebo její část uhrazena, je prodávající povinen odpovídající peněžní prostředky vrátit kupujícímu na účet, ze kterého byly uhrazeny, případně na jiný účet dle pokynu kupujícího, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odstoupení.

5.  ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1  Kupující je oprávněn bez uvedení důvodu od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující odeslat písemně na adresu sídla prodávajícího (Eliášova 468/30, Praha, PSČ 160 00) nebo na e-mailovou adresu info@minimalista.shop. Kupující je oprávněn pro odeslání oznámení o odstoupení od kupní smlouvy použít formulář, který je k dispozici zde ke stažení.

5.2  Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, je kupující povinen předat prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 14 dnů od odstoupení, vše, co mu bylo na základě kupní smlouvy plněno, tedy vše, co na základě kupní smlouvy obdržel. Pokud toto již není možné (např. pokud zboží bylo zničeno), je kupující povinen poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co nemůže být vydáno. Kupující je povinen vrátit zboží v původním obalu nebo v obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě, čisté, v úplném a nepoškozeném stavu a včetně veškerých etiket od výrobce a veškerého příslušenství, které bylo kupujícímu dodáno spolu se zbožím.

5.3  Je-li vrácené zboží poškozeno nebo opotřebováno, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu škody spočívající ve snížení hodnoty zboží a započíst jej proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny za zboží. Prodávající je oprávněn proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny započíst také svůj nárok na úhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží kupujícímu.

5.4  Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, je prodávající povinen vrátit kupujícímu peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy. Jestliže však kupující zvolil při objednání zboží jiný, než nejlevnější způsob dodání, který prodávající ve svém e-shopu nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá zpět nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Prodávající je oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

5.5  Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.6  Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky odpovídající kupní ceně bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na bankovní účet, ze kterého kupní cenu od kupujícího obdržel, případně na jiný bankovní účet určený kupujícím.

6.  ODPOVĚDNOST ZA VADY  

6.1  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2  Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,

a)  má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b)  se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c)  zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d)  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a

e)  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3  Projeví-li se vada zboží v průběhu šesti měsíců od jeho převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí.

6.4  Kupující není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění, pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím zboží o vadě zboží věděl nebo tuto vadu kupující sám způsobil (například tím, že zboží užíval v rozporu s návodem k užívání či s pokyny prodávajícího nebo výrobce zboží).

6.5  Nároky kupujícího z vadného plnění se neuplatní zejména:

a)  u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b)  na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

c)  v případě, kdy kupující zboží užíval v rozporu se způsobem, jakým se zboží předmětného typu obvykle užívá, s návodem k užívání či s pokyny prodávajícího nebo výrobce zboží,

d)  v případě změny na zboží, která vznikla v důsledku přirozených změn materiálů, ze kterých je zboží vyrobeno,

e)  u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím,

f)  pokud to vyplývá z povahy zboží.

Pro vyloučení pochybností kupující bere na vědomí, že u zboží vyrobeného z přírodních materiálů, zejména z kůže, se mohou vyskytovat drobné nedokonalosti, které jsou dány právě přírodním původem materiálu anebo způsobem jeho zpracování. V případě koženého zboží je každý kus kůže originální a má jinou strukturu a mohou na něm být přítomny drobné šrámy nebo rozdíly v odstínu, které jsou však přirozeným jevem, stejně jako změny vzhledu kůže v důsledku používání zboží nebo jeho vystavování slunečnímu záření. Tyto přirozené jevy tak nelze považovat za vadu zboží.

6.6  V případě vadného plnění, které je podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo:

a)  na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b)  na odstranění vady opravou věci,

c)  na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d)  odstoupit od kupní smlouvy.

6.7  Podstatné je takové porušení kupní smlouvy, o němž smluvní strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

6.8  Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od kupní smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení kupní smlouvy.

6.9  Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od kupní smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

6.10  Nemá-li zboží dohodnuté či obvyklé vlastnosti, je kupující oprávněn požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; neníli to možné, může kupující od kupní smlouvy odstoupit. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

6.11  Práva z vadného plnění (reklamaci) uplatňuje kupující u prodávajícího bezodkladně po zjištění vady, a to písemně na adrese sídla kupujícího (Eliášova 468/30, Praha, PSČ 160 00). Doba, po kterou se kupující nachází v prodlení s odesláním zboží prodávajícímu, se nezapočítává do lhůty k vyřízení reklamace. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající od kupujícího obdržel reklamované zboží. Spolu s reklamovaným zbožím je kupující při uplatnění reklamace povinen uvést své jméno, příjmení, adresu, kontaktní e-mail a telefonní číslo, číslo objednávky nebo faktury, datum reklamace, obsah a řádné zdůvodnění reklamace včetně popisu vady a požadovaný způsob vyřízení reklamace. Kupující je oprávněn pro odeslání zboží k reklamaci použít formulář, který je k dispozici zde ke stažení. Dále je kupující spolu s reklamovaným zbožím povinen předložit kopii dokladu o koupi zboží.

6.12  Kupující je povinen doručit reklamované zboží prodávajícímu kompletní a řádně zabalené proti poškození při přepravě. Nebezpečí škody na zboží nese až do jeho doručení prodávajícímu kupující.

6.13  Prodávající potvrdí písemnou formou na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou kupujícím v jeho objednávce, kdy kupující právo z vadného plnění uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Na stejnou e-mailovou adresu pak prodávající kupujícího informuje také o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6.14  Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost k řešení reklamace.

6.15  Prodávající posuzuje reklamaci v souladu s pokyny stanovenými výrobcem zboží a reklamované zboží je odesíláno výrobci za účelem vyjádření k reklamaci a k jejímu vyřízení. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Sjednání delší lhůty je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím v odůvodněných případech. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení kupní smlouvy.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

7.1  Ochrana osobních údajů kupujícího, včetně podmínek pro zasílání obchodních sdělení, se řídí pravidly nakládání s osobními údaji, které tvoří nedílnou součást těchto obchodních podmínek a jejichž aktuální plné znění je k dispozici zde.

8. DALŠÍ USTANOVENÍ

8.1  Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

8.2  Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kupující jakožto spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

8.3  Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce, které jakožto obecnému subjektu přísluší i mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

8.4  Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.5  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup v e-shopu možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

8.6  Veškerý obsah, fotografie, materiály či produkty publikované na internetových stránkách minimalista.shop, včetně jejich názvu, označení či vyobrazení, a včetně názvu a označení či vyobrazení jejich výrobců a včetně veškerých informací o nich, jsou nebo mohou být chráněny autorským právem či jinými právy duševního vlastnictví dotčených osob. Obsah těchto stránek nelze uchovávat, upravovat ani šířit ani jinak s ním nakládat bez výslovného souhlasu prodávajícího.

8.7  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1  Pro posouzení všech ustanovení těchto obchodních podmínek a kupní smlouvy a případné spory z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek je rozhodné právo České republiky a příslušné jsou soudy České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího jakožto spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.2  Prodávající je oprávněn kdykoliv jednostranně obchodní podmínky změnit s účinností od data, které určí, přičemž toto datum nesmí předcházet datu vyhlášení jejich nového znění na internetu.

9.3  Tyto obchodní podmínky jsou dostupné na internetové adrese http://minimalista.shop/content/2-obchodni-podminky a jsou kupujícímu zaslány v příloze e-mailu současně s potvrzením doručení objednávky kupujícího.

9.4  Kontaktní údaje prodávajícího jsou následující:

a)  adresa pro doručování: Eliášova 468/30, Bubeneč, 160 00 Praha 6

b)  e-mailová adresa: info@minimalista.shop

c)  telefonní číslo: +420 604 242 498

9.5  Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2017. Poslední aktualizace obchodních podmínek byla provedena ke dni 25. května 2018.

Formulář uplatnění reklamace

Formulář odstoupení od kupní smlouvy